Privacyverklaring Finterio

 

Finterio, gevestigd te 8560 Wevelgem, Vliegveld 45, ondernemingsnummer BE 0451.538.661, is de verwerkingsverantwoordelijke van Persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Finterio

Vliegveld 45    

8560 Wevelgem

info@finterio.Be

056/370 335

 

Finterio vindt de bescherming van uw privacy erg belangrijk. Wij streven er dan ook naar om uw Persoonsgegevens op een wettelijke, eerlijke en transparante manier te verwerken.

In deze Privacyverklaring leggen wij uit welke informatie wij over u verzamelen, waar wij die informatie voor gebruiken en aan wie wij deze informatie doorgeven. Tevens vindt u in deze Privacyverklaring welke rechten u heeft en hoe u deze kunt uitoefenen.

In het kort komt onze privacyverklaring erop neer dat we uw Persoonsgegevens:

ü  Alleen gebruiken voor doeleinden die met u zijn overeengekomen

ü  Niet zullen verkopen

ü  Zorgvuldig beveiligen.

Wanneer u bijkomende vragen heeft, of wanneer u suggesties of opmerkingen heeft over inhoud van deze Privacyverklaring dan kan u steeds contacteren door en email te sturen of gebruik te maken van de contactgegevens zoals hoger vermeld.

___________________________________________________________________________________

  1. 1.    Begrippen in deze Privacyverklaring

‘Persoonsgegevens’: persoonlijk herleidbare gegevens, deze zeggen direct of indirect iets over u als persoon (naam, adres, telefoonnummer…)

‘Verwerkingsverantwoordelijke’: de ‘eigenaar’ van bepaalde Persoonsgegevens. Dit kan Finterio zelf zijn, of een derde (bijvoorbeeld onze klanten).

‘Verwerker’: degene die de gegevens daadwerkelijk verwerkt. Dit kan Finterio zijn (als dienstverlener), of een derde die gegevens van Finterio verwerkt.

Voor vragen aangaande deze Privacyverklaring kunt u ons contacteren via info@finterio.Be.

  1. 2.    Welke Persoonsgegevens verwerken wij?

De Finterio verwerkt uw Persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

De Finterio verwerkt Persoonsgegevens van natuurlijke personen met wie wij een rechtstreekse of onrechtstreekse relatie hebben, gehad hebben of in de toekomst wensen te hebben.

Het gaat dus zowel om de Persoonsgegevens van haar klanten, de door haar klanten en leveranciers opgegeven contactpersonen, maar ook de contactpersonen bij haar potentiële klanten en de Persoonsgegevens van potentiële werknemers.

Finterio kan volgende Persoonsgegevens van u verzamelen of verkrijgen:

-      Identiteitsgegevens (naam, emailadres, gsm-nummer, adres)

-      Gegevens met betrekking tot facturatie (BTW-nummer, bankrekeningnummer)

-      Kopie van de identiteitskaart (in zeer uitzonderlijke gevallen, zie verder)

-      Camerabeelden indien u onze bedrijfsgebouwen bezoekt

-      Gegevens met betrekking tot uw academische curriculum (in kader van een sollicitatie)

-      Klachten die u indient of verzoeken die u tot ons richt.

Finterio heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Wij kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, teneinde te voorkomen dat de er gegevens over kinderen worden verzameld zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonsgegevens hebben verzameld van een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@finterio.Be, dan verwijderen wij die informatie.

  1. 3.    Waarom verwerken wij Persoonsgegevens?

Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Wij verzamelen en verwerken Persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

ü  Voor een efficiënte bedrijfsvoering, met name rechtstreeks contact te kunnen nemen met onze contactpersoon bij klant of leverancier

ü  Voor de totstandkoming en uitvoering van een met u gesloten overeenkomst, bijvoorbeeld wanneer u een bestelling bij ons plaatst

ü  Om te factureren. Financiële gegevens publiceren wij nooit op een website, en worden ook niet aan derden ter beschikking gesteld voor doeleinden anders dan het uitvoeren van de overeenkomst

ü  Om u een nieuwsbrief, aanbieding, gebruikersinformatie toe te sturen

ü  Om te voldoen aan de op ons rustende wet- en regelgeving, bijvoorbeeld in het kader van onze boekhoudkundige verplichtingen.

ü  Om nieuwe medewerkers te kunnen aanwerven.

ü  Ter beveiliging van onze bedrijfsgebouwen, zo maken wij gebruik van camerabewaking en registreren wij onze bezoekers

ü  Om de identiteit na te gaan van de persoon die bestellingen komt afhalen. Wanneer een natuurlijke persoon een bestelling voor een bedrijf komt afhalen kunnen wij u verzoeken om ons een kopie van uw identiteitskaart te bezorgen zodat wij nadien kunnen bewijzen wie een bepaalde bestelling heeft opgehaald.

Finterio neemt geen besluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen op basis van geautomatiseerde verwerkingen.

  1. 4.    Op welke wettelijke basis baseren wij ons?

De rechtsgrond voor deze verwerkingen ligt in:

(i)           De overeenkomst die u met ons bent aangegaan voor het verstrekken van onze diensten;

(ii)          Uw toestemming;

(iii)         Onze wettelijke verplichting om bepaalde gegevens bij te houden;

(iv)         Onze gerechtvaardigd belang

 

 

  1. 5.    Toegang door en doorgifte aan derden

Finterio verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Zo doen wij beroep op externe partijen voor technische ondersteuning (hosten van de website) en het versturen van e-mails (software om mailverkeer te verwerken of e-mailprovider). Dergelijke ontvangers van uw Persoonsgegevens mogen die informatie slechts gebruiken voor de uitvoering van de overeenkomst tussen u en ons. Zij hebben niet het recht om de gegevens voor andere doeleinden te gebruiken. Met de bedrijven die uw Persoonsgegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

  1. 6.    Duur van de verwerking

Finterio houdt uw Persoonsgegevens niet langer bij dan redelijkerwijs noodzakelijk voor de doeleinden zoals genoemd in deze privacyverklaring.

  1. 7.    Vertrouwelijkheid en beveiliging

Finterio verbindt zich ertoe om naar best vermogen alle redelijke maatregelen te nemen om de bescherming van uw Persoonsgegevens te waarborgen via technische beveiligingsmaatregelen zodat misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging wordt voorkomen.

De aan Finterio bezorgde Persoonsgegevens blijven bewaard bij Finterio desgevallend bij de Verwerker op servers in België of de Europese Unie.

  1. 8.    Uw rechten

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van Persoonsgegevens door Finterio. U heeft tevens het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kan bij onze een verzoek indienen om de Persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of naar een andere, door u genoemde, organisatie te sturen.

U kunt dergelijk verzoek tot uitoefening van één of meerdere van bovenstaande rechten tot ons richten via info@finterio.Be

Om er zeker van te zijn dat het verzoek door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitskaart mee te sturen.

Wij reageren zo snel mogelijk, in elk geval binnen de 4 weken, op uw verzoek.

Tenslotte willen wij er u ook op wijzen dat u het recht heeft om klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.

            Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer

            Drukpersstraat 35

            1000 BRUSSEL

            Tel. 02/274.48.00

            Fax. 02/274.48.35

            commission@privacycommission.be

 

 

Indien u nog vragen hebt over ons privacybeleid, gelieve met ons contact op te nemen via info@finterio.Be

 

 

We gebruiken cookies om je surfervaring te verbeteren, gepersonaliseerde inhoud te tonen en het websiteverkeer te analyseren. Je kan de cookies voor analyse- en marketingdoeleinden weigeren indien je dit wenst.

Lees de cookiepolicy.

Duid aan welke cookies je wil toestaan.

Noodzakelijke cookies

Sommige cookies zijn nodig om de kernfunctionaliteit van onze website mogelijk te maken. De website zal niet goed werken zonder deze cookies en daardoor zijn ze standaard ingeschakeld en kunnen ze niet worden uitgeschakeld.

Functionele cookies

Je kan deze cookies niet weigeren als je op deze website wilt surfen. De functionele cookies verbeteren de gebruikerservaring.

Analytische cookies

Analytische cookies helpen ons onze website te verbeteren door informatie over het gebruik ervan te verzamelen en te rapporteren.